Search resultsSearch:
Country: Peru
Region: South America


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
KM-218.2, 1935 Peru sol; silver, reeded edge; last year of the type, good extra fine to about... 1935 Peru
KM-216, 1927 Peru 1/2 sol, Lima mint (LIMA mint mark); silver, reeded edge; common year, well... 1927 Peru
Peru 5 Centimos 2017 2017 Peru
Peru 10 Centavos 1918 (words) 1918 Peru
Peru 1 sol. 2018, Mountain Tapir. 2018 Peru
Peru 10 centavos. 1972 1972 Peru
Peru 1 Sol 1934 1934 Peru
Peru 1 Nuevo Sol 2007 2007 Peru
KM-293, 1985 Peru 10 centimos; brass, plain edge; circulation commemorative with Grand Admiral... 1985 Peru
Detail for PE03B: 1903/1 overdate. 1903 Peru
KM-205.2, 1903 Peru 1/5 sol, JF mint assayer; silver, reeded edge; 1903/1 variety, very worn, but... 1903 Peru
Peru 1 sol. 2017, Andean Condor. 2017 Peru
Peru 1 sol. 2017, Spectacled Bear. 2017 Peru
Peru 1 sol. 2017, Tumbes Crocodile. 2017 Peru
Peru 1 sol. 1962 1962 Peru
KM-216, 1923 Peru 1/2 sol; silver, reeded edge; flat top in 3 variety, heavilyt toned almost... 1923 Peru
Peru 1 Sol 1924 1924 Peru
Peru 1 Sol 1915-FG 1915 Peru
Peru 1 sol. 1978 1978 Peru
KM-218.2, 1931 Peru sol; silver, reeded edge; average uncirculated coin, second scarcest date... 1931 Peru
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>