AshBorer collection
China, (1890-1899) Guangxu Boo-Guwang 1 Cash, Hartill 22.1335.
China, (1890-1899) Guangxu Boo-Guwang 1 Cash, Hartill 22.1335.
Asia
China
1890