AshBorer collection
French Polynesia, 1967 50 Francs, KM#7.
French Polynesia, 1967 50 Francs, KM#7.
Australia, Oceania
French Polynesia
1967