Akdeveli collection
Poland 10 Zlotych 1967-Mikolaj Kopernik (reduced)
Poland 10 Zlotych 1967-Mikolaj Kopernik (reduced)
Europe
Poland
1967