henry12 collection
Yugoslavia 2 dinara.
1985
Yugoslavia 2 dinara. 1985
Europe
Yugoslavia
1985