acanthite collection
Egypt (Ottoman Empire), 10 qirsh, AR, ascension year 1293, year 33.
Egypt (Ottoman Empire), 10 qirsh, AR, ascension year 1293, year 33.
Africa
Egypt
1325