acanthite collection
Egypt (Ottoman Empire) 1/10 qirsh, Cu-Ni, ascension year 1293, year 23
Egypt (Ottoman Empire) 1/10 qirsh, Cu-Ni, ascension year 1293, year 23
Africa
Egypt
1315