acanthite collection
Egypt (Kingdom) 5 piastres, AR, King Fu'ad I
Egypt (Kingdom) 5 piastres, AR, King Fu'ad I
Africa
Egypt
1352