HKMAL collection
Hàm Nghi Thông Bảo/ 咸宜通寶
Hàm Nghi Thông Bảo/ 咸宜通寶
Asia
Vietnam
1884