simon collection
1914 Penny
1914 Penny
Australia, Oceania
Australia
1914